28 srpna 2023

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen 'Obchodní podmínky') klinika Zubní Péče, se sídlem U Stadionu 1213/12, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika, IČO: XXXXXXX, zastoupená Miroslavem Černým (dále jen 'provozovatel' nebo 'klinika'), upravují ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 'občanský zákoník') vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a další fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen 'pacient') prostřednictvím internetového portálu provozovatele. Internetový portál kliniky je provozován na internetové adrese www.stomatologie-klinika.cz (dále jen 'webová stránka'). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při užití webové stránky a jsou neodmyslitelnou součástí každé smlouvy.

Definice základních pojmů

V rámci těchto Obchodních podmínek jsou používány následující pojmy s tímto významem: 'Pacient' – každá fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím webové stránky provede objednávku; 'Smlouva' – smlouva o poskytování služeb uzavřená ve smyslu ustanovení platných právních předpisů České republiky mezi provozovatelem a pacientem; 'Služby' – veškeré služby prezentované na webových stránkách provozovatele. Obchodní podmínky mohou být změněny nebo doplněny provozovatelem. O takové změně budou pacienti informováni prostřednictvím webových stránek kliniky.

Poskytování informací a služeb

Provozovatel se zavazuje poskytovat informace o službách přehledně, pravdivě a v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré prezentované informace o službách jsou pouze informativního charakteru a provozovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně všech prezentovaných služeb. Smlouva mezi pacientem a provozovatelem je uzavřena teprve po vzájemné dohodě o specifických podmínkách poskytované služby, která musí být vždy potvrzena písemnou formou nebo formou elektronické komunikace.

Údaje a informace o provozovateli

Kontaktní údaje provozovatele: Miroslav Černý, U Stadionu 1213/12, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika, email: [email protected]. Tyto údaje slouží pro komunikaci s provozovatelem v rámci uzavírání smlouvy, poskytování služeb, uplatňování práv a povinností z těchto smluv a řešení jakýchkoli dotazů či reklamací od pacientů.

Práva a povinnosti pacientů

Pacienti mají právo na kvalitní a odborné zubní služby, které jsou poskytovány v souladu s platnými právními předpisy a na základě uzavřených smluv. Pacienti jsou povinni seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, smlouvami a dalšími podmínkami uvedenými na webové stránce provozovatele a dodržovat je. Pacienti jsou povinni poskytovat provozovateli pravdivé a úplné informace nezbytné pro poskytnutí služeb. V případě změny jakýchkoli údajů je pacient povinen tyto změny bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli.

Napsal:
Miroslav Černý
Miroslav Černý

Napsat komentář

Prosím zkontrolujte svůj e-mail
Zkontrolujte prosím svou zprávu
Děkuji. Vaše zpráva byla odeslána.
Chyba, e-mail nebyl odeslán